Academy Of Languages - szkoła językowa, biuro tłumaczeń - angielski, niemiecki - kursy językowe, tłumaczenia - Kalisz
Tłumaczenia
Oferujemy wszelkiego rodzaju tłumaczenia, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego w zakresie
języka angielskiego i języka niemieckiego:
Cennik tłumaczeń pisemnych:
Z języka obcego (angielski, niemiecki) na język polski:
Tryb zwykły:
45 zł / strona
Tryb pilny:
55 zł / strona
Z języka polskiego na język obcy (angielski, niemiecki):
Tryb zwykły:
50 zł / strona
Tryb pilny:
60 zł / strona
Cennik tłumaczeń ustnych:
Stawka za jedną godzinę tłumaczenia lub pozostawania tłumacza do dyspozycji zleceniodawcy wynosi 100 zł. Dodatkowo
doliczamy koszty dojazdu do miejsca wykonania zlecenia w wysokości połowy stawki tłumaczeniowej za godzinę tj. 50 zł.
Dla wszystkich spotkań lub wyjazdów powyżej 8 godzin cena wynosi 800 zł za dobę.
Nasza firma nie jest płatnikiem VAT-u.
Zasady wyliczania stron w tłumaczeniach zwykłych
1. Za stronę tłumaczenia zwykłego przyjmuje się 1800 znaków ze spacjami. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki
drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) a za spacje uzasadnione budową zdania przerwy
między nimi.
2. Jeśli liczba znaków przetłumaczonego dokumentu przekroczy liczbę 1800 znaków, to wtedy:
- zaokrąglamy następną stronę do połowy, jeśli liczba znaków za spacjami nie przekroczy kolejnych 900 znaków
- zaokrąglamy następną stronę do pełnej strony, jeśli liczba znaków za spacjami przekroczy kolejne 900 znaków
3. Metoda wyliczenia ilości stron:
Ilość stron tłumaczenia zwykłego sprawdzana jest tylko w wersji elektronicznej tłumaczenia (plik programu Word). Liczbę
znaków sprawdza się w komputerze automatycznie np. w programie Word 2007 jest to Statystyka wyrazów w zakładce
Recenzja, gdzie komputer sam podaje liczbę znaków ze spacjami. Przykładowo ukazuje nam się liczba 4700. Liczbę tę
dzielimy przez 1800 co daje nam 2,611 czyli po zaokrągleniu zgodnie z punktem 2 uzyskujemy 3 strony obliczeniowe.
Wyceny zawsze dokonujemy według tej metody niezależnie od wyglądu gotowego przetłumaczonego tekstu (wielkość
czcionki, akapitów, marginesów etc.) i fizycznej ilości stron.
4. Ilość stron tłumaczenia obliczana jest na bazie przetłumaczonego tekstu - w języku przetłumaczonym. Na życzenie
zleceniodawcy może zostać dokonana wstępna, szacunkowa wycena tłumaczenia na podstawie tekstu w języku źródłowym.
Wycena ta nie wskazuje dokładnej ilości stron tłumaczenia, gdyż ilość stron tekstu po przetłumaczeniu może ulec zmianie.
5. Cena tłumaczenia może być podwyższona w przypadku dokumentów odręcznie pisanych, bądź nieczytelnych i poprzez to
utrudniających pracę tłumaczowi. Cena może również ulec podwyższeniu przy tekstach specjalistycznych. Koszt usługi w
takim przypadku będzie ustalany indywidualnie ze zleceniodawcą przed rozpoczęciem tłumaczenia.
6. Tłumaczenia realizujemy w trybie zwykłym (powyżej 3 dni roboczych) lub pilnym (w ciągu 3 dni roboczych). Od wyboru
terminu zależy stawka za stronę przeliczeniową. Jeżeli zleceniodawca wyraźnie nie zaznaczy w zleceniu wyboru trybu
pilnego, tłumaczenie realizowane będzie w trybie zwykłym.
Określone powyżej terminy realizacji tłumaczenia obowiązują dla zlecenia obejmującego do 3 stron tekstu. Terminy dla
zleceń obejmujących powyżej 3 stron lub tekstów specjalistycznych oraz technicznych będą uzgadniane indywidualnie ze
zleceniodawcą.
Dopuszcza się możliwość realizacji zlecenia w trybie ekspresowym (na następny dzień). Cena za tłumaczenie w trybie
ekspresowym uzgadniana jest indywidualnie ze zleceniodawcą.
Academy Of Languages - biuro tłumaczeń - angielski, niemiecki - tłumaczenia - Kalisz
Academy Of Languages Edmund Symanowicz, ul. Zielona 7, 62-800 Kalisz, Tel.: 608 065 939, E-mail: info@aol.kalisz.pl